תקנון האתר

אתר א.ב משקאות  (להלן: “האתר”) שכתובתו הראשית המצודה 6, אזור הנו אתר על רשת האינטרנט המנהל מכירת משקאות לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט. האתר משמש לצפייה ורכישה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

בעל/ת האתר הנה/הנו בר חדיו ע.מ 208390252 (להלן: “בעל האתר”) כתובת: המצודה 6, אזור המנהלת את המכירות באתר זה.

פעולה באתר הינה ביצוע רכישה באתר.

כל המבצע/ת פעולה באתר מצהיר/ה כי הנו/ה מודע/ת לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו/לה ו/או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

רשאים/יות להשתתף במכירות המתבצעות באתר תושבי/ות ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים/ות כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים, תקינים ומדויקים כנדרש בטופס ההזמנה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע”י תיאום התשלום וההזמנה טלפוני.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון או מחלוקת עם ״בעל האתר״.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים/מה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות שימוש ופרטיות

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו/ה של הלקוח/ה ובהסכמתו/ה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו/ה של הלקוח/ה למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל״בעל האתר״ לספק את המוצרים ללקוח/ה וללמוד מהלקוח/ה על גמירות הדעת שלו/ה בנוגע לרכישת המוצרים.

״בעל האתר״ נוקט/ת בכל האמצעים העומדים לרשותה/ו כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג.

״בעל האתר״ לא מעביר/ה בשום מקרה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח/ה, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח/ה לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

מדיניות רכישה ומוצרים

״בעל האתר״ תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה/ו ושיקול דעתה/ו הבלעדי.

ל״בעל האתר״ הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם צוין במפורש אחרת בכותרת המכירה או בתיאור המוצר.

״בעל האתר״ שומר/ת לעצמה/ו את הזכות, לפי שיקול דעתה/ו הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע ללקוח/ה על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו/ה מוצר חלופי.

״בעל האתר״ עושה כמיטב יכולתה/ו לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם,  פירוט מרכיבים מלא ככל האפשר ומשקל המוצר או תכולתו. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את ״בעל האתר״.

במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבעים / מרכיבי המוצר וכד’), הנתונים בכתב הם המחייבים.

המוצרים המשתתפים באתר ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

״בעל האתר״ שומר/ת לעצמה/ו את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח דואר רגיל או רשום בישראל בלבד, אלא אם צוין אחרת.

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי ״בעל האתר״, יקבע המחיר לפי ספרי ״בעל האתר״. במקרה זה יהיה/תהיה הצרכן/ית זכאי/ת לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, בכפוף להודעה בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו/לה המוצר, או במתן הודעה ל״בעל האתר״ על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק המוצר, לפי המאוחר.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש״בעל האתר״ תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי / ספק הסליקה או הבנק, על קבלת התשלום.

כל לקוח/ה רשאי/ת לאסוף בעצמו/ה את המוצר הנרכש בתיאום מראש עם ״בעל האתר״, או מי מטעמה/ו, כפי שיתואם ובשעות הפעילות בלבד.

במקרה של פיגור בתשלומים מלא או חלקי, תהא ״בעל האתר״ רשאי/ת להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מידי, ורוכש/ת המוצר באתר המאחר/ת ו/או מפגר/ת בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן/ת בזאת את הסכמתו/ה הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מידי.

מועד אספקת המוצרים הנו עד 14 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת בדף המכירה. ימי העסקים נספרים מיום קבלת התשלום בגין העסקה בפועל . ״בעל האתר״ עושה כמיטב יכולתה/ו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין/ה, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וכל צד ג’ רלוונטי.

לקוח/ה המעוניין/ת לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח ניתן לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בכתב ל״בעל האתר״, או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

במידה שלקוח/ה מעוניין/ת לבטל את ההזמנה לאחר שהמוצר נשלח, ניתן לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני ו/או באמצעות טופס הפנייה באתר עם ״בעל האתר״, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש ואישור של ״בעל האתר״, הלקוח/ה ידאגו להחזיר את המוצר בכוחות עצמם ועל חשבונם.

תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרים באריזה הנו שמירת האריזה בשלמותה, אם נפתחה האריזה לא ניתן לבטל את ההזמנה.

על הלקוח/ה לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח/ה קיבל/ה את המוצר כשהוא פגום, או באם מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי/ת הלקוח/ה לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.

במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יפנו הצדדים לגישור בפני מגשר/ת מוסכם/ת, בהעדר הסכמה ימונו המגשר/ת על ידי ראש ארגון המגשרים. בהעדר הסכמה במסגרת הגישור יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.

מדיניות אספקה ומשלוחים

משלוחים חינם ככל שיוצעו באתר יבוצעו בישראל בלבד ובהתאם למגבלות אספקה של דואר רגיל (רשום) ברשות הדואר.

המשלוחים הינם משלוחי ״מדרכה״, משמע: במידה ויש מעלית המשלוח יגיע עד פתח דלת הבית, במידה ואין מעלית המשלוח יגיע עד פתח הבניין ולא יעלה מדרגות, גם לא בתוספת תשלום.

משלוחים לחו”ל יתבצעו בתוספת תשלום בלבד, בהתאם לעלויות וזמני אספקה במדינת היעד. על הלקוח/ה לאשר תוספת עלות משלוח לאחר ביצוע ההזמנה.

תנאי רשות הדואר או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח/ה.

זמני אספקת המוצרים הנם עד 14 ימי עסקים, אלא אם מצוינים תנאים אחרים בדף המכירה. ימי עסקים / עבודה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בישראל כולל : ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

במידה שהלקוח/ה מבקש/ת לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י ״בעל האתר״, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי ״בעל האתר״.

״בעל האתר״ לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה מעבר ל 7 ימי עסקים נוספים לימי האספקה הנקובים, רשאי/ת המזמין/ה לבטל את הזמנתו/ה ולקבל את מלוא כספו/ה בחזרה, זאת לאחר שהודיע/ה ל״בעל האתר״ על העיכוב האמור.

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח/ה ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגורי הלקוח/ה ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח/ה, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של רשות הדואר ו/או חברת המשלוחים מטעם ״בעל האתר״.

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם ״בעל האתר״ אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח/ה ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגורי הלקוח/ה מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח/ה ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים, הלקוח/ה יהא/תהא רשאי/ת לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של ״בעל האתר״ ללקוח/ה כך באמצעות דואר אלקטרוני.

מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין/ה בלבד ויכולה לכלול דרישה להצגת תעודת זהות של המזמין/ה במעמד המסירה. היה והמזמין/ה לא מקבל/ת את המוצר באחריותו/ה הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו/ה וכן ת”ז למקבל/ת המוצר שהוזמן

מדיניות החזרות וביטולים

חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) חל על כל הרכישות המתבצעות באתר זה ובהתאם לחוק רשאי/ת כל קונה באתר זה לבטל את הרכישה .

החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה, ככל שניתן, או במועד הקרוב לכך, לא יאוחר

מ 7 ימי עסקים. התמורה תוחזר באותו אופן בו נעשה התשלום.

דמי ביטול לאחר סליקת אשראי הנם 5% מערך העסקה כפי ששולמה ע”י הלקוח/ה

במקרה שהלקוח/ה ביטל/ה את העסקה לאחר שקיבל/ה את משלוח המוצר תתווסף לדמי הביטול גם עמלת משלוח וטיפול, בין אם נגבה תשלום עבור המשלוח או לאו.

מידע על משלוחים

״בעל האתר״ שומר/ת לעצמה/ו את הזכות להציע משלוחים חינם, מעת לעת ובהתאם לשיקולה הבלעדי. במקרים אלו, המשלוחים יתבצעו בדואר ישראל, בדואר רגיל / רשום. במידה ו״בעל האתר״ תחליט לשלוח מוצרים ללקוח/ה בדואר רשום, לא יגבה תשלום נוסף. 

משלוח עד הבית-

שירות משלוחים ע”י שליח לכתובת היעד אותה הגדיר/ה הלקוח/ה בהזמנה. המשלוח יסופק ללקוח/ה תוך 7 ימי עסקים למחרת ההזמנה.

איזורים שאנו מבצעים משלוחים חינם בהזמנה מעל 300₪:
1. יבנה עד הרצליה
איזורים שאנו מבצעים משלוחים חינם בהזמנה מעל 500₪:
2. רעננה, כפר סבא, הוד השרון
איזורים שאנו מבצעים משלוחים חינם בהזמנה מעל 1,000₪:
3. בצרה עד נתניה

המשלוח מבוצע לכל יישובי ישראל המצויינים מעלה בעלי נגישות תקינה. השליח ימסור את המשלוח ישירות ללקוח/ה או בא כוחו/ה, בתיאום מראש.

כבר חגגת 18?